Budownictwo hydrotechniczne w Zakościelu

Nie da się ukryć, że główna rzeką regionu, w jakim leży omawiane sołectwo jest Pilica, która determinuje życie mieszkańców od wieków. Obecnie służy głownie, jako źródło zaopatrzenia rolnictwa w wodę oraz ma ogromne znaczenie w turystyce i rekreacji. W sołectwie nie ma typowych budowli hydrotechnicznych, oprócz wodociągu, który zaopatruje mieszkańców Zakościela w bieżącą wodę. W sołectwie nie ma także żądnego typowego, solidnego mostu. Jedynie most wiszący, „bujany” na wyspę w zakolu Pilicy, o nietypowej konstrukcji z lat 80-tych XX wieku. W najbliższym czasie władze gminy Inowłódz planują rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz wybudowanie gminnej oczyszczalni ścieków, która właśnie będzie znajdować się w Zakościelu. Miejmy nadzieję, że za kilka lat budownictwo hydrotechniczne będzie na dużo lepszym poziomie niż obecnie. Teren badań położony jest w obrębie dwóch poziomów wodonośnych: jurajskiego i czwartorzędowego. Poziom wodonośny jurajski związany jest z występowaniem skał wapiennych marglistych i rzadziej piaskowców. Poziom czwartorzędowy natomiast związany jest z obszarem występowania piasków i żwirów wodnolodowcowych. Miąższość ich utworów wynosi od 2 do 60 m. Tereny, na których poziom wodonośny zalega w utworach jurajskich rozciągają się po północnej stronie Inowłodza i ciągną się aż po krańce miejscowości Zakościele. W tych pierwszych poziom zwierciadła, a wody znajduje się na głębokości 5 – 12 m, a miejscami dochodzi do ponad 19 m (okolice Wysoczyzny po prawej stronie Pilicy). Poziom zwierciadła wody podziemnej jest zmienny w ciągu roku.

Dodaj komentarz